INTERTEC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starej Wsi informuje, iż Samozaciskowe opaski odblaskowe 2 sztuki, 2x30 cm, SF-SW-038/91604, kod EAN 4008153916045, nie posiadały w instrukcji odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. EU L2016.81.51) oraz adresu strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE (do wyrobu nie dołączono deklaracji zgodności) oraz nazwy, adresu i numeru jednostki notyfikowanej uczestniczącej w ocenie zgodności. Natomiast w deklaracji zgodności brakowało nazwy i adresu producenta, zapisu: „niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta” oraz odniesienia do rozporządzenia 2016/425 i danych jednostki notyfikowanej przeprowadzającej badanie typu UE i odesłania di certyfikatu. Certyfikat oceny typu WE dotyczący wyrobu utracił ważność. Ogłoszenie zamieszcza się na wniosek Prezesa urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  • Little Rider